رسم ورسوم ماه محرم دربردخون

ازيك ماه پيش ازشروع اين ماه اقدامات اوليه براي تداركات ومراسم فراهم مي گرددوبانيان عزاداري هداياي مردمي راجمع آوري مي نمايندوافرادي كه نذري داشته باشندوجوه نقدي ياجنسي خودراتقديم مي كنندوعده اي نيزدرتاسوعاوعاشوراآش وحليم نذري مي پزندوتوزيع مي كنند.

دربردخون ازقديم مرسوم بوده كه مراسم عزاداري رادرچندبخش اجرامي نمايند:

ذكر:نوايي متناسب باعزاداري ودرباب هريك ازشهداي كربلاوبااين نوامشخص مي گرددكهمراسم روضه خواني برقراراست.

نوحه:مرثيه هاواشعاري كه درمصيبت ورثاي شهداي كربلا خوانده مي شودوسايرين همزمان برسينه مي زنند.

كتاب روضه ياشرح وقايع (مقاتل):هرشب سرگذشت يك ياچندتن ازشهداي كربلاقرائت مي گرددوتاحادثه عاشوراواسارت خاندان اهلبيت ادامه دارد.

پامنبري:يك نفركه معمولا باروضه خوان است قبل ازايشان به ذكرمصيبت اشعارمرثيه مي پردازدوروضه خوان راهمراهي مي نمايد.

مراسم روضه خواني:پس ازپايان يافتن ذكروپامنبري روضه خواني شروع مي شود.

معناي لغوي باغ وبوستان است اما اصطلاح مرثيه خواني به روضه خواني به خاطراين است كه مرثيه خوانان درگذشته بيشترمرثيه هاي خودراازروي كتاب روضه الشهدامي خواندند.

روضه خوان باحفظ مرثيه هابراساس نامگذاري هريك رادرمراسمي مي خواند وروضه خواني باسلام وصلوات شروع مي شودوروضه خوان باآوازهاونوحه هاي وي‍‍ژه مصائب وسرگذشت امامان بويژه  سيدالشهدا راشرح مي دهندوبه ذكرمصيبت مي پردازند.

سينه زني:هرشب بعدازمراسم روضه خواني عزاداران حلقه دايره اي مي گيرندوباحالت خاصي به سينه زني مي پردازندونوحه خوان وسط مي ايستدونوحه مي خواندوعلمي نيزدروسط قرارمي دهند.

زنجيرزني:عزاداران درصفهاي منظم قرارمي گيرندوطبل وسنج زن نيزهماهنگ بانوحه خوان كارمي كنندوبقيه نيززنجيرمي زنددودرمسافتي مشخص حركت مي نمايند.

علم گرداني:مراسم علم گرداني ازابتداي محرم آغازمي شودوعلم داران به تك تك منازل مي روندوباخواندن ذكردورعلم مي گردندوهركس به سهم خودپولي رابه عنوان هديه به آنهامي دهد.

علم چوبي صاف وبلنداست كه دربالاي آن شكلي شبيه پنجه انسان قرارداردكه منسوب به حضرت ابوالفضل مي دانندوهمه چوب باپارچه هاي سياه پوشانده شده است ودرپايين پنجه نيزپرچم هاي سبز وسياه وسفيدوسرخ كه هريك علامت خاصي است نصب مي كنند.

سبز:ثابت بودن ريشه امامت وعلويت – سياه :مصيبت شهداي كربلا- سفيد:پاكي وصداقت شهيدان –سرخ:خون شهيدان

گهواره يامحتك :گهواره نيزهمراه علم است كه آن رامنسوب به حضرت علي اصغر(ع)مي دانندودورآن باپارچه پوشانده شده است وزنگوله اي درداخل آن قرارداردكه هركس آن رابرسرمي گيردودورعلم مي چرخدآن راتكان مي دهدتاصداي زنگ شنيده شودوبه محتك علي معروف است.

اين مراسم تاروزعاشوراادامه داردوروزعاشوراهرجاكه رسيدندعلم رالخت مي كننديعني همه آنچه به دورچوب است بازمي كنندووجوه به دست آمده راتوزيع مي نمايندومقداري نيزبه مراسم عزاداري هديه مي نمايند.البته هركس نذري داردبندي رامي دهدوبندي ازعلم مي گيردوبه بازوي خودمي بنددتاشفايابديامريض نشودوازروي پنجه علم آب درظرفي مي ريزندومي خورندومعتقدندكه اين آب شفابخش وحاجت دهنده است.

همچنين گهواره رادرشب عاشورادرمحافل عزاداري تكان مي دهندولالايي مي خوانندوبرمظلوميت خاندان اهلبيت اشك مي ريزند.

+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۸۸/۰۹/۲۹ساعت 23:33 توسط نامجوزحمتکش |

رهبر معظم انقلاب درگذشت آيت‌الله منتظري را تسليت گفتند

خبرگزاري فارس: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظّم انقلاب اسلامي در پيامي درگذشت آيت‌الله شيخ حسينعلي منتظري را تسليت گفتند.


به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن پيام رهبر معظم انقلاب به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم
اطلاع يافتيم كه فقيه بزرگوار آيت‌الله آقاي حاج شيخ حسينعلي منتظري رحمة الله عليه دارفاني را وداع گفته و به سراي باقي شتافته اند. ايشان فقيهي متبحّر و استادي برجسته بودند و شاگردان زيادي از ايشان بهره بردند. دوراني طولاني از زندگي آن مرحوم در خدمت نهضت امام راحل عظيم الشأن گذشت و ايشان مجاهدات زيادي انجام داده و سختي هاي زيادي در اين راه تحمل كردند. در اواخر دوران حيات مبارك امام راحل امتحاني دشوار و خطير، پيش آمد كه از خداوند متعال مي‌خواهم آن را با پوشش مغفرت و رحمت خويش بپوشاند و ابتلائات دنيوي را كفاره آن قرار دهد. اينجانب درگذشت ايشان را به همه بازماندگان بويژه همسر مكرّمه و فرزندان محترم آن مرحوم تسليت مي‌گويم و رحمت و مغفرت الهي را براي وي مسألت مي‌كنم.
سيد علي خامنه اي

+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۸۸/۰۹/۲۹ساعت 20:57 توسط نامجوزحمتکش |

كساني كه پايه هاي عقل ودينشان ضعيف بودازامام حسين(ع) فاصله گرفتند.

آيت الله حسيني زابلي بابيان اين مطلب درجمع عزاداران حسيني درحسينيه اعظم بردخون گفت:واقعه عاشوراچهره افرادرانمايان كردوشهداي كربلابااينكه اميدوآرزووفرزندوخانواده داشتندبازبراي حفظ اسلام جان خودرافداكردندو72نفرازبهترين انسانهادربرابرلشكركفروپليدي يزيدمبارزه كردندوايستادندوباشجاعت وبصيرت شهيدشدند.

استادحوزه علميه قم افزود:دشمن آنچه درتوان داشت به كارگرفت وبرعليه امام حسين(ع)جنگ نموداماامام حسين كه قصدجنگ نداشت وبارهادرميدان حاضرشدودشمن راامربه معروف ونهي ازمنكركردوامروزروضه ماروضه مقاومت وايستادگي ودرصحنه بودن است.

ايشان خاطرنشان كرد:نبايدخدارافراموش كردودرهمه حال به يادخداباشيدوغيرت ووجدان رادرنظرداشته باشيدتاعزت واحترام يابيدودشمن امروزازگريه مامي ترسدچون اين گريه هدفمنداست وبرخاسته ازغيرت وانسانيت است وبااين گريه مخالفت خودرابه دشمن نشان مي دهيم.

وي اضافه كرد:بايدازصحنه كربلامعرفت وبصيرت وشناخت داشته باشيم وهدف سالارشهيدان رابشناسيم كه اين درسي است كه ازنهضت عاشورامي گيريم.

ايشان به مقايسه انقلاب اسلامي باانقلاب عاشوراپرداخت وگفت:ازابتداي انقلاب بسياري از افرادازانقلاب فاصله گرفتندوراه خودراجداكردندونمي دانم اين افرادچه حكومتي مي خواهندوبيايندوببيننداحزاب وگروه ها چنددرصددركشوررأي دارندوببينيدرهبرمعظم انقلاب چنددرصدطرفداردارند وتوهين به تمثال حضرت امام نشانه ذلت وخواري دشمن است.

وي به كساني كه ازنتيجه انتخابات ناراضي اندگفت:حضرت علي(ع)ازحق غديروامامت خودگذشت وبراي حفظ اسلام كوتاه آمدوبه خلفامشورت ميدادشماچراازمردم ونظام فاصله مي گيريد؟مگرامروزاعتراضات وراهپيمايي هارانمي بينيد.

ايشان تصريح كرد:وقتي سفراي اروپايي به اغتشاشگران پناهندگي دادندواوباماواروپايي هاازآنان حمايت مي كنندپس به خودبيايندودرس بگيرندوبه مردم بپيوندند كه اين صلاح است.

امام جمعه ديرنيزضمن سخنان كوتاهي گفت:مردم اين منطقه درهمه حال ياروياوروپشتيبان ولايت بوده اندوهميشه درخط ولايت خواهندماند.

حجت الاسلام والمسلمين سيدعلي حسيني افزود:نهضت عاشوراچنان شوريدردل هاي مشتاقان وشيفتگان اباعبدالله بپاكرده كه مردم حاضرندهمه سختيهارابه جان بخرندودرخدمت ولايت وائمه اطهارباشند.

+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۸۸/۰۹/۲۹ساعت 0:3 توسط نامجوزحمتکش |

بارندگی شب گذشته دربخش بردخون خساراتی به مزارع گوجه فرنگی اين بخش واردکرد

بخشداربردخون بابیان این مطلب گفت:درپی بارش باران وتگرگ درشب گذشته به میزان 51میلی متردربخش بردخون باران باریدوبه مدت نیم ساعت بارش تگرگ ادامه داشت که علاوه برآب گرفتگی معابرومنازل اهالی سطح شهروروستاها بویژه روستای کناری ،اراضی کشاورزی (گوجه فرنگی)منطقه دچارخسارت بین 20 تا100 درصدگردیدوباعث مدفون شدن وشکستگی شاخ وبرگ وآسیب دیدن میوه هابراثربارش تگرگ شد.

کامبیزیوسفی افزود:این خسارات درشرق بردخون بیشتربودوپیش بینی می شودبابارشهاي اخيرشاهدسالي پربركت باشيم ومنابع زيرزميني افزایش يابد  و کشت گندم وجو افزايش قابل توجهي داشته باشد.

وی تصریح کرد: تلاش می کنیم میزان خسارات وارده پس ازكارشناسي به مراجع ذيصلاح اعلام گردد.

+ نوشته شده در شنبه ۱۳۸۸/۰۹/۲۸ساعت 14:5 توسط نامجوزحمتکش |

دیشب باران شدیدی دربخش بردخون رخ داد.

این باران که ازنیمه شب آغازشدوهمراه بابارش شدیرتگرگ بود واحتمال می رودخساراتی رابه مزارع کشاورزی داشته باشد.

باتوجه به بررسی موضوع اطلاعات تکمیلی اعلام خواهدشد.

+ نوشته شده در شنبه ۱۳۸۸/۰۹/۲۸ساعت 9:6 توسط نامجوزحمتکش |

مفتون بردخوني

يكي از بزرگترين شعراي جنوب ايران زمين، سيد بهمنيار بردخوني متخلص به مفتون است.

 ايشان را در دو بيتي سرايي هاي عاشقانه هم طراز فايز دشتي مي دانند. اين اديب گرانقدر در سال 1315 ه-ق متولد شده و در بردخون رشد يافته و پس از 65 سال در همانجا در گذشته است.

 مهمترين آثار مفتون ، مجموعه كوچك اشعار اوست بنام هديه العشاق كه شامل دوبيتي، رباعي،غزل،مثنوي و تعدادي ازقصاويد اوست.

 كتاب كوچكي نيز بنام كشكول از وي به يادگار مانده كه ، اين آثار اوج انديشه ادبي و قريحه شاعري اورا نشان مي دهد.

 به گفته منتقدان و شارحان،در اشعار مفتون تكرار فراوان لفظ ها و تعابير، يعني تكرار يك معني در لفظ هاي گوناگون زياد به چشم مي خورد ؛ مانند شكستن عهد و وفا ،رسم وفاداري، جور و جفا ؛ به هر رو در خصوص تأثير و احياناً تقليد مفتون از ديگر شعراي قبل از خود ،گفتني زياد است ولي هر چه باشد، ترانه هاي گرم او با زبان شروه در زبان مردم خطه استان بوشهر فراوان نقل مي شود.

 در ذيل نمونه اي از اشعار وي را مرور مي كنيم: 

به ما اي دولت ننمايي اگر رخ

به هجرت جان سپارم اي پري رخ

يقين جان آيد اندر جسم مفتون

به خاكم گر گشايي برقع از رخ

 

 دلم شد شرحه شرحه از غم يار

به چشمم بي رخش خار است گلزار

بت مفتون نمي كردي فراموش

نه چشم و دل، نه در خواب و نه بيدار

 

 آن كه از هجر يار بي تاب است

 جاري از ديدگان او آب است

حال هجران كشيده كي داند

آن كه در عين وصل در خواب است

 1-برگرفته از كتاب «پژوهش در آثار ، افكار و اشعار مفتون بردخوني»-عبدالحسن احمدي ريشهري-چاپ ولي عصر بوشهر-صفحه 56 

+ نوشته شده در جمعه ۱۳۸۸/۰۹/۲۷ساعت 17:16 توسط نامجوزحمتکش |

نماينده مردم استان درمجلس خبرگان رهبري درجمع مردم بردخون سخن گفت.

آيت الله حاج سيدهاشم حسيني پيش ازخطبه ها نمازطي سخناني درمسجدجامع بردخون گفت:واقعه عاشوراحادثه عظيمي بودكه دربيداري مسلمانان جهان تأثيرزيادي داشت ومخالفان ايشان رسواشدند.

ايشان افزود: جريان عاشورامربوط به همه ادواربشريت است ودرمقابل وي كساني بودندكه دست به دست هم دادندوآنچه موجب گمراهي آنان شدغروروهواي نفس نسبت به دنيابودوسهمي كه خدابرايشان قرارداده بودبه قيمت ارزان فروختندواين ناشي ازهواي نفس است.

وي خاطرنشان كرد:رهبري انقلاب هشدارمي دهدكه افراددچارهواي نفس نشوندوخودمحوري نداشته باشندوهرجاهواي نفس غالب شدآنجانام ويادوآرمان حسين نيست واگرامروزملت مادرشرايط نامناسبي قرارداردتنهاراه وحدت وهمدلي وپيمودن راه حسين اين است كه مشخصات امام حسين ومخالفين رامطالعه كنيم واگربدانيم كه صدق مي كندخودراكناربكشيم وبه اردوگاه امام حسين(ع) واردشويم.

آيت الله سيدهاشم حسيني اضافه كرد:دركشورمان انتخاباتي برگزارشدوچندماه ازآن مي گذردوهمچنان دربرخي مناطق ودانشگاه هافضاسازي ها وشرايط ديگروجودداردودشمنان ازبيرون طراحي مي كنندوبيانيه مي دهندوكاربه جايي مي رسدكه رئيس جمهورفرانسه مي گويدمانيازنيست عليه ايران كاري بكنيم چون آنهايي كه دركشورفعاليت مي كنندكافيست واين نشانه ذلت وبدبختي است واوباماازمخالفان حمايت مي كندوبرخي ازماكاري مي كنيم كه دشمن خوشحال شودوعامل دشمن مي شويم واين مشكل جامعه ماست.

وي به روزوحدت حوزه ودانشگاه اشاره كردوگفت:دشمنان القاء مي كردندكه روحانيت بادانشگاه سازگاري نداردواين موجب اختلاف گرديدولي امام اين كاررامنع كردوگفتنداين دوگروه بايددركنارهم باشندتانقشه دشمن نقش برآب گرددوهمه اقشارخط مستقيم رادامه دهند.

ايشان ازاينكه نتوانسته درمراسم اولين نمازجمعه بردخون حضوريابدازمردم عذرخواهي كردوگفت:امروزفريضه باشكوه نمازجمعه دراين شهراقامه مي گرددوعده زيادي پيگيربودندومانيزهمراهي كرديم وامروزشاهدحضورپرشوروگرم مردم هستيم.

وي امام جمعه بردخون راازكساني دانست كه سالها درمنطقه حضورداشته است وخدمات ارزنده اي به اين ديارداشته اند وامروزبه عنوان يكي ازائمه جمعه كشورندكه توسط مقام معظم رهبري منصوب شده اند.

ايشان افزود:اين پايگاه راحفظ كنيدوضمن تقويت جايگاه نمازجمعه به فكرتوسعه مصلي ومسجدباشيدوفضاي آن راافزايش دهيد وامام جمعه راهمراهي كنيدچون شرايط ديروزوامروزوي فرق مي كندوبايدشرايط سخت تري راتحمل نمايدوخيرين بدون نام وعنوان پشتيبان سنگرعظيم نمازجمعه باشيد
+ نوشته شده در جمعه ۱۳۸۸/۰۹/۲۷ساعت 16:9 توسط نامجوزحمتکش |

نمازجمعه شهربردخون باشكوه خاص درمسجدجامع اين شهراقامه گرديد.

امام جمعه بردخون درخطبه اول باتوصيه نمازگزاران به رعايت تقواي الهي گفت:تقواكليدهردربسته وذخيره روزرستاخيز است ونيرووملكه اي است دروجودانسان كه اوراراهنمايي مي كندوملاك برتري به تقواست .حجت الاسلام والمسلمين سيدحسين ركني حسيني افزود:همه تهمت ها وغيبت ها به دليل عدم وجودتقواست وتقواهمه اعضاي بدن انسان راكنترل مي كندورمزموفقيت وپيروزي انسان است.

ايشان به ايام محرم اشاره كردوگفت:دراين ماه شوري در مردم ايجادمي شودوصحنه كربلادانشگاهي بودكه 72دانشجوداشت ودراين دانشگاه خون هايي ريخته شدوافرادي فداشدندكه نام آنان تاامروزبرتارك گيتي مي درخشدودربياباني كه اين دانشگاه به وجودآمدهمه جهان شيفته آن شدوشهداي مادرس استقامت راازآن آموختندوامام راحل شعبه اي ازاين دانشگاه رادرايران اسلامي بپاكردوامروزمردم ايران ازسرچشمه آن بهره مي برند.

وي اضافه كرد:مسلمانان بوي‍ژه شيعيان ازجمله حزب الله لبنان درس استقامت وشهادت راازانقلاب ماآموخته است ومهمترين وظيفه روحانيت اين است كه مردم رابيداركنندزيراجنايتكاران وابرقدرتها دركمينندتااين انقلاب راازدست مابگيرندومابايدهوشياروآگاه باشيم تادشمن اين نعمت بزرگ رازمانگيرد.

خطيب نمازجمعه بردخون درخطبه دوم باتقديرازوجودوحضورنماينده مردم استان درمجلس خبرگان رهبري گفت:افتخارمي كنيم كه شخصيتي همچون ايشان دراستان وجودداردكه عرصه هاي مختلف علمي ومديريتي وديني بويژه درحوزه پيشگام بوده است ومورداحترام رهبري نظام است و بيش از22سال همراه ايشان بوده ام وهمه مابايدقدراين نعمت رابدانيم.

وي افزود:30 سال ازعمرانقلاب مي گذردودراين مدت حوادث زيادي رخ داده وابرقدرت ها باهمه توان درمقابل ماايستاده اندولي اين مشعل فروزان كه باخون شهداآبياري شده است همچنان پرنوروپرفروزباقي مانده است.

وي خاطرنشان كرد:اي امام عزيزگرچه شمادرميان ماحضورنداريدولي همه مردم مي دانندكه آنچه دارندازوجودپربركت شماست وهمه مديون شماهستندوملت هاي مظلوم ازبركت انقلاب اسلامي بهره مي برند هرچنددشمنان بهترين افرادراازماگرفتندمانندائمه جمعه شهيدواين به علت اين است كه دشمن ازاين سنگرنظام وحشت داردولي بازبه اهداف خودنرسيدند.

ايشان ادامه داد:امروزيكي ازشاگردان امام راحل رهبري نظام رابه عهده دارد ودراين مدت دشمن ازراه هاي مختلف واردشدهخ اندامابارهبري معظم له همه فتنه هاازبين رفته ودشمن نااميدشده است ودشمن مصمم است تادانشگاه وحوزه راازهم جداكندولي اين كارعملي نخواهدشد.

وي افزود:كساني كه بعدازانتخابات براشتباه خودپافشاري كردندودربرابررهبري ونظام ايستاده اندبدانندكه همه گوش به فرمان رهبرانقلاب خواهندبود وآنان كه بالبخنددشمن خوشحال مي شوندوخودراازشاگردان وياران امام مي دانندولي دل رهبري راخون كرده اند وكساني كه به بيراهه مي روندوبه اشتباه خوداصراردارندبدانندنظام درمقابل آنان كوتاه نخواهدآمد.

+ نوشته شده در جمعه ۱۳۸۸/۰۹/۲۷ساعت 15:9 توسط نامجوزحمتکش |

راهپيمايي عظيم مردم شهربردخون پس ازاقامه نمازجمعه برگزارشد.

نمازگزاران درحالي كه پيشاپيش آنان نماينده مردم استان درمجلس خبرگان رهبري ،امام جمعه شهر،بخشداروجمعي ازمسئولان بخش ، خانواده هاي معظم شهداوايثارگران درحركت بودندازجايگاه نمازتاروبروي بانك صادرات راهپيمايي كردندوباشعارهاي مرگ برآمريكا مرگ براسرائيل مرگ برضدولايت فقيه وحسين حسين شعرماست  خميني افتخارماست هتك حرمت رهبركبيرانقلاب اسلامي رامحكوم كردندودرپايان قطعنامه راهپيمايي قرائت گرديد.

+ نوشته شده در جمعه ۱۳۸۸/۰۹/۲۷ساعت 14:13 توسط نامجوزحمتکش |

رییس اداره تربیت بدنی شهرستان دیر گفت:تیم طناب کشی بانوان بردخون که نماینده  شهرستان در مسابقات استانی بود توانست مقام قهرمانی مسابقات طناب کشی روستایی وعشایری را به دست آورد. محمدبحرینی نژاد درمراسم تقدیر از این ورزشکاران افزود: این مسابقات با شرکت ۱۰تیم از استان  به میزبانی شهرستان تنگستان برگزار گردید. وی افزود: اسامي تيم قهرمان بشرح زير است: سكينه جمالي، ناهيددرويشي،كبرا احمدي،كبرا كارگر،محبوبه گنخكي، زهرا احمدي،هما گنخكي،عصمت درمنده،منيژه گنخكي،حكيمه جمالي فرد به مربي گري امامه جعفري. رییس تربیت بدنی شهرستان دیر اضافه کرد:هیئت ورزش بانوان در شهرستان در زمینه ی جذب بانوان ورزشکار فعالیت خوبی دارد ودر سطح شهرستان،استان وکشور مقام های ارزنده ای به دست آورده اند واین تربیت بدنی نیز در زمینه حمایت وتامین امکانات وتجهیزات ورزشی از هیچ کوششی دریغ نمی کند. 
+ نوشته شده در جمعه ۱۳۸۸/۰۹/۲۷ساعت 9:11 توسط نامجوزحمتکش |

مطالب قدیمی‌تر